• Huishoudelijk reglement & Statuten NBB

 • Huishoudelijk reglement

  HUISHOUDELIJK REGLEMENT BASKETBALLVERENIGING EASTWOOD TIGERS.

  DE FUNCTIE VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT

  Artikel 1

  1. Het Huishoudelijk Reglement is een aanvulling op de Statuten van de vereniging. Het Huishoudelijk Reglement regelt alle zaken waarin de statuten van de vereniging niet voorzien of waarvan regeling door de Algemene Vergadering wenselijk wordt geacht.
  2. Het Huishoudelijk Reglement wordt vastgesteld en gewijzigd op de Algemene Ledenvergadering (ALV), bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen, behoudens het bepaalde in die artikelen waarin een andere wijze van stemming is vastgelegd.
  3. Waar in dit Huishoudelijk Reglement gesproken wordt over Eastwood Tigers wordt bedoeld de basketballvereniging die bekend is onder die naam, dan wel bekend is onder die naam gecombineerd met een sponsornaam.

  Artikel 2

  1. Alle leden worden geacht zich sportief te gedragen en de normen en waarden van gangbaar fatsoen te respecteren. Alle leden gaan respectvol met elkaar, met de gasten en hun supporters en met de scheidsrechters om. Alle leden gaan tevens respectvol met elkaars spullen om. Dit gedrag wordt verwacht tijdens en rond de training en de wedstrijden, alsmede tijdens het kijken naar wedstrijden op de tribune.
  2. De ouders van jeugdleden worden geacht zich, zijnde de verantwoordelijke, te gedragen als beschreven in lid 1 van dit artikel.
  3. Alle leden onthouden zich van sexueel en sociaal ongewenst gedrag.
  4. Alle leden die een functie of taak uitvoeren binnen de vereniging hebben een voorbeeldfunctie en gedragen zich ook als zodanig.
  5. Leden die zich niet houden aan hetgeen in lid 1 t/m 4 van dit artikel gesteld is, kunnen door of namens het bestuur tijdelijk of voor langere tijd de toegang tot de sporthal ontzegd worden tijdens de uren die gehuurd worden door de vereniging.

  LEDEN

  Artikel 3

  1. Het lidmaatschap geldt voor de duur van 1 verenigingsjaar. Het lidmaatschap, wordt behoudens tijdige opzegging (zie artikel 18), jaarlijks verlengd voor dezelfde duur.
  2. Een aspirant-lid heeft recht op 3 proeftrainingen. Aanmelding dient te geschieden door middel van een inschrijfformulier dat uiterlijk op de 2e training na de proeftrainingen dient te worden ingeleverd bij de ledenadministratie.
  3. Het aspirant-lid dat eerder lid is geweest van een andere basketballvereniging, kan het lidmaatschap pas verkrijgen nadat de ledenadministratie van Eastwood Tigers een door de penningmeester van de Nederlandse Basketball Bond (NBB) verstrekte schuldvrijverklaring heeft ontvangen. Het aspirant-lid dient zelf zorg te dragen voor het aanvragen van deze schuldvrijverklaring bij zijn/haar voormalige vereniging en deze tegelijkertijd met het inschrijfformulier volledig ingevuld te overleggen aan de ledenadministratie van Eastwood Tigers.
  4. Minderjarige personen kunnen pas lid worden na aanmelding door een ouder/wettelijk vertegenwoordiger. De ouder/wettelijk vertegenwoordiger is medeverantwoordelijk voor de verplichtingen die voortvloeien uit het lidmaatschap van de minderjarige. Indien de ouder/wettelijk vertegenwoordiger bepaalde verplichtingen niet is nagekomen, kan aanmelding van een tot zijn gezin behorend minderjarig lid niet plaatsvinden dan nadat eerder genoemde verplichtingen alsnog zijn voldaan.

  Artikel 4

  1. De leden zijn verplicht wijzigingen in adres, telefoonnummer, email e.d. binnen 14 dagen schriftelijk of per email door te geven aan de ledenadministratie van de vereniging. Consequenties van het in gebreke blijven in deze zijn voor rekening van het desbetreffende lid.

  DONATEURS

  Artikel 5

  1. Donateurs zijn zowel leden als niet-leden die een bijdrage storten, niet zijnde de contributie.
  2. De namen van de donateurs worden met toestemming geplaatst op de website.
  3. Donateurs wordt de mogelijkheid geboden om aanwezig te zijn op clubbijeenkomsten. Donateurs hebben geen stemrecht bij de Algemene Leden Vergadering.
  4. De minimale hoogte van deze bijdrage wordt vastgesteld door het bestuur.

  SPONSORS

  Artikel 6

  1. Sponsors zijn zowel natuurlijke personen als bedrijven of instellingen die een bijdrage leveren in financiële of materiële zin, waaraan een tegenprestatie van de vereniging is gekoppeld.
  2. Ten behoeve van de sponsoring wordt een sponsorovereenkomst gesloten. Deze is geldig voor een minimale periode van 1 jaar en een maximale periode van 3 jaar.
  3. De financiële of materiële bijdrage is een aanvullende bijdrage op de begroting, gekoppeld aan extra activiteiten en/of een specifiek doel.
  4. Het bestuur oordeelt vooraf of de tegenprestatie redelijk is en passend is binnen de geldende normen en regelgeving van de NBB en de vereniging zelf.
  5. Een sponsorovereenkomst wordt te allen tijde gemeld aan de Algemene Leden Vergadering.

  BESTUUR

  Artikel 7              

  1. Het bestuur leidt de vereniging, conform hetgeen gesteld in de Statuten, het Huishoudelijk Reglement, andere vastgestelde reglementen, de richtlijnen als vastgelegd in het Strategisch Beleidsplan en in de geest van eerder genomen besluiten in de Algemene Leden Vergadering en de Bestuursvergaderingen.
  2. Het bestuur bestaat uit ten minste 3 personen.
  3. Leden hebben het recht zichzelf of anderen kandidaat te stellen voor het bestuur. Een schriftelijke bereidheidverklaring van de kandidaat moet uiterlijk 3 weken voor aanvang van de ALV waarop de verkiezing zal plaatsvinden zijn ingeleverd bij de voorzitter van het bestuur.
  4. Indien een niet-lid gekozen wordt als bestuurslid, dan wordt deze als automatisch (niet-spelend) lid.
  5. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, penningmeester en secretaris.
  6. Indien het bestuur uit meer dan 3 personen bestaat kan het besluiten om een dagelijks bestuur aan te wijzen waarin in ieder geval de voorzitter en secretaris zitting hebben.
  7. Het bestuur legt jaarlijks tijdens de ALV verantwoording af over het gevoerde financiële, technische en strategische beleid. De ALV dient tijdens de vergadering decharge te verlenen over het gevoerde beleid.
  8. Het bestuur legt jaarlijks tijdens de ALV voorafgaand aan het seizoen de beleidsvoornemens voor het volgende seizoen ter goedkeuring voor. De ze goedgekeurde beleidsvoornemens zijn leidraad voor het handelen van het bestuur.

  Artikel 8

  1. Het bestuur stelt een vergaderrooster op met daarin ten minste 6 bestuursvergaderingen per seizoen.
  2. Indien gekozen wordt door het bestuur om te werken met een dagelijks bestuur, dan wordt tijdens de eerste bestuursvergadering na de ALV een onderlinge afstemming tussen bestuur en dagelijks bestuur van verantwoordelijkheden en werkzaamheden opgesteld.
  3. Van de bestuursvergaderingen worden notulen opgesteld. Deze notulen zijn voor intern gebruik en als basis voor de verantwoording aan de ALV.
  4. Leden, niet zijnde bestuursleden, kunnen op verzoek de bestuursvergaderingen geheel of gedeeltelijk bijwonen.
  5. Daar waar de voorzitter van het bestuur acht dat persoonlijke belangen nopen tot vertrouwelijkheid, kan deze het betreffende gedeelte van de vergadering als besloten verklaren.

  TRAINERS/COACHES

  Artikel 9

  1. Trainers en coaches zijn zij die zorg dragen voor de trainingen van een team respectievelijk de coaching bij wedstrijden.
  2. De trainer verzorgt de training conform het technisch beleid van de vereniging.
  3. Indien van toepassing is de trainer verplicht om een trainersdiploma te behalen voor het betreffende spelniveau van het team.
  4. De trainer heeft regelmatig overleg met de technische commissie van de vereniging over de voortgang van de trainingen.
  5. Indien dit niet dezelfde persoon betreft overleggen trainer en coach ten miste 2-wekelijks over het team en de individuele spelers tijdens de trainingen en de wedstrijden.
  6. De coach bepaalt welke spelers er wel en welke er niet mogen spelen tijdens de wedstrijden aan de hand van vooraf opgestelde criteria (bijv. aanwezigheid op trainingen, afmelding, etc.).
  7. De coach bepaalt de speelwijze van het team en maakt de opstellingen.
  8. Zowel coach als trainer zijn een voorbeeld van sportief gedrag en teamspirit. Indien dit niet het geval is, volgt er een corrigerend gesprek met de technische commissie.
  9. Indien de technische commissie daartoe aanleiding ziet, kan zij over het gedrag van de trainer of coach een overleg met het bestuur aanvragen. Het bestuur kan besluiten om de betreffende trainer of coach (tijdelijk) van zijn/haar taak te ontheffen.

  ALGEMENE LEDENVERGADERING

  Artikel 10

  1. Leden die bij aanvang van het verenigingsjaar zich 18 jaar of ouder zijn, zijn stemgerechtigd op een ALV en kunnen gekozen worden in het bestuur.
  2. Leden die bij aanvang van het verenigingsjaar jonger zijn dan 18 jaar, kunnen zich laten vertegenwoordigen door hun ouders, welke stemgerechtigd zijn.
  3. Ieder lid kan 1 stem uitbrengen.
  4. Leden die tijdens de ALV niet aanwezig kunnen zijn, kunnen een schriftelijk mandaat afgeven aan de voorzitter van het bestuur voor aanvang van de vergadering.

  VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN

  Artikel 11

  1. Elk competitiespelend lid vanaf 14 jaar is verplicht één of meer taken binnen de vereniging te verrichten t.b.v. een goed verloop van de competitiewedstrijden. Hiermee worden scheidsrechter- en tafeljurytaken bedoeld. Bij de leden die jonger zijn dan 14 jaar moeten de ouders de tafeljurytaken vervullen. Deze taken worden door het wedstrijdsecretariaat ingedeeld.
  2. Als het lid verhinderd is om deze taken te vervullen is het betreffende lid zelf verantwoordelijk om vervanging te regelen en er op toe te zien dat deze vervanging wordt uitgevoerd. Het betreffende lid blijft aanspreekbaar voor de uitvoer van de taak.
  3. Indien een competitiespelend lid wordt benaderd om, op een tijdstip waarop hij een taak moet uitoefenen, met een ander team mee te spelen of een andere taak te vervullen, bevrijdt hem/haar dit niet van zijn oorspronkelijk opgelegde taak. Overeenkomstig het bepaalde in lid 1 en 2 van dit artikel kan hij/zij zich wel laten vervangen.

  Artikel 12

  1. Elk lid dat deelneemt aan de competitie en zich in de leeftijdscategorie U 16 of ouder bevindt, kan worden ingezet als scheidsrechter. Hij/zij wordt geacht, in het seizoen dat genoemde leeftijdscategorie wordt bereikt, aan een door het bestuur georganiseerde scheidsrechterscursus deel te nemen en ter afronding van die cursus een examen af te leggen.
  2. Voor competitiespelende leden is het verplicht om in het eerste seizoen als senior een door de NBB georganiseerde scheidsrechterscursus E te volgen en het daarbij behorende diploma te behalen.
  3. Bij het niet voldoen aan de verplichtingen en/of het niet slagen voor het examen als genoemd in lid 1 en 2 van dit artikel kan het bestuur besluiten, alles overwegende en het lid gehoord hebbende, het lid het lopende seizoen niet meer te laten deelnemen aan competitiewedstrijden tot het diploma behaald is. Deze sanctie wordt telkens maximaal tot het einde van het seizoen opgelegd.
  4. Elk competitiespelend lid verplicht zich mee te doen aan het kledingfonds. Het reglement van het kledingfonds wordt gepubliceerd op de website.
  5. Elke competitiespelend lid vanaf de leeftijdscategorie U 14, wordt geacht de taken aan de tafel te kunnen uitvoeren. Ten behoeve hiervan wordt ten minste 1 maal per jaar door de vereniging een tafelcursus verzorgd die verplicht is voor leden die nog niet of niet voldoende in staat zijn gebleken om de tafeltaken te kunnen uitvoeren.
  6. Bij het niet voldoen aan verplichtingen als beschreven onder lid 5 van dit artikel, kan het bestuur besluiten het betreffende lid de deelname aan competitiewedstrijden tot maximaal het lopende seizoen te ontzeggen.

  Artikel 13

  1. Tijdens wedstrijden, onder auspiciën van de NBB en/of Rayon Zuid van de NBB, zijn de daaraan deelnemende leden verplicht het verenigingstenue te dragen. Shirts zijn voorzien van een groot rug- en een klein borstnummer.
  2. Boetes voor onvolledige kleding opgelegd door de NBB en het bestuur voor het niet dragen van dit verenigingstenue, zijn voor rekening van het desbetreffende lid.

  MAATREGELEN

  Artikel 14

  1. Als een competitiespelend lid een hem/haar opgedragen taak als zaalwacht, tafelbeurt of scheidsrechter niet nakomt en geen vervanging heeft geregeld, wordt een voor het betreffende seizoen door het bestuur vastgestelde boete opgelegd en uitgesloten van het spelen van de eerst volgende competitiewedstrijd. De speler zal alsnog voor eenzelfde taak worden opgeroepen. Een en ander is per seizoen vastgelegd in het reglement betreffende de uitvoer van taken.
  2. Als een speler zich herhaaldelijk aan opgelegde taken onttrekt, kan het bestuur passende sancties opleggen. In het ergste geval kan dit leiden tot ontzegging van het lidmaatschap.
  3. Door de NBB aan individuele spelers opgelegde boetes worden volledig verhaald op de speler die in gebreke blijft. Door de NBB aan teams opgelegde boetes worden volledig verhaald op alle spelers van het team, ongeacht de reden van de boete.
  4. Bij het niet voldoen van de onder lid 3 genoemde boetes geldt eveneens maatregel, kan het bestuur besluiten om het betreffende lid de toegang tot de training en de wedstrijden tijdelijk te ontzeggen.
  5. Het reglement "het uitvoeren van taken" wordt voor aanvang van het seizoen door het bestuur zo nodig bijgesteld en opnieuw vastgesteld en vervolgens gepubliceerd via de website.

  FINANCIËN

  Artikel 15

  1. Ieder spelend lid betaalt jaarlijks contributie. Deze contributie is volledig vanaf de eerste dag van het seizoen verschuldigd. Ereleden en niet-spelende leden, volgens de terminologie van de NBB als zodanig aangeduid, zijn geen contributie verschuldigd.
  2. De ALV stelt de hoogte van de contributie vast voor het volgende seizoen. Hiertoe doet het bestuur een onderbouwd voorstel aan de ALV.
  3. Ieder lid dat niet tijdig opgezegd heeft, wordt geacht de contributie voor het gehele, volgende en/of lopende seizoen te betalen. De uiterste datum van opzegging staat vermeld in de op de website gepubliceerde contributieregeling.
  4. Het bestuur draagt zorg voor het jaarlijks direct na de ALV op de website publiceren van de contributieregeling voor het volgende seizoen.
  5. De contributie is inclusief de kosten die verschuldigd zijn aan de NBB en voor de competitiespelende leden de kosten voor het kledingfonds. De bedragen worden naar boven afgerond naar een door 3 deelbaar bedrag.
  6. Voor leden die na aanvang van het seizoen lid worden is een aangepaste contributieverplichting opgenomen in de contributieregeling. Zij zijn naast de contributieverplichting ook eenmalig inschrijfgeld verschuldigd.

  Artikel 16

  1. Leden kunnen middels automatische incasso de contributie voldoen.
  2. Indien een lid op rekening betaalt kan dit uitsluitend indien voor aanvang van het seizoen de gehele contributie wordt voldaan.
  3. Indien een lid middels automatisch incasso betaalt, dan geschiedt dit in 2 gelijke termijnen.
  4. De contributie dient betaald te zijn vóór de gepubliceerde vervaldata. Bij niet tijdig betalen wordt een boete opgelegd van € 15. Men dient dat deel van de contributie en de boete vervolgens te betalen binnen 15 dagen na betreffende vervaldatum. Ook openstaande, doorberekende boetes worden onder betalingsverplichting gerekend.
  5. Het bestuur kan besluiten, na herhaalde aanmaning, om de incasso door derden te laten verrichten. Kosten hiervan zijn volledig voor rekening van betreffende lid.
  6. Het bestuur kan besluiten om leden die hun financiële verplichting na herhaalde aanmaning niet hebben voldaan, de toegang tot de trainingen en/of wedstrijden te ontzeggen.
  7. Leden die de contributie niet op tijd kunnen voldoen en een betalingsregeling willen treffen, moeten daartoe vóór 20 september van het verenigingsjaar een schriftelijk verzoek indienen bij de penningmeester. Indien een betalingsregeling wordt getroffen welke (op termijn) meerkosten met zich meebrengt, komen deze voor rekening van het lid.
  8. Een contributieverplichting is pas betaald, als het daadwerkelijk is bijgeschreven op de bankrekening van Eastwood Tigers.

  Artikel 17

  1. Opleidingen die verplicht gesteld worden vanuit de NBB en/of de vereniging kunnen in aanmerking komen voor een geheel of gedeeltelijke vergoeding vanuit de vereniging.
  2. Een lid dient voorafgaand aan de opleiding een verzoek tot vergoeding in bij het bestuur.
  3. Het bestuur gaat uitsluitend tot vergoeding over indien een aan de opleiding gekoppeld diploma of certificaat behaald is.

  EINDE LIDMAATSCHAP EN FINANCIËN

  Artikel 18

  1. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden bij de secretaris van de vereniging. De schriftelijke opzegging dient vóór 1 mei van het voorafgaande seizoen gedaan te zijn, daar men anders wederom voor 1 jaar lid is van Eastwood Tigers en derhalve ook verplicht is de volledige contributie te voldoen.
  2. Het is wel mogelijk het lidmaatschap tussentijds op te zeggen, hetgeen het lid niet ontslaat van zijn/haar (betalings-)verplichtingen.
  3. Een lid wordt uitgeschreven als hij aan al de verplichtingen genoemd in artikel 14 heeft voldaan.
  4. Meldt een lid zich, binnen een jaar na afmelding, opnieuw aan, dan wordt € 10 inschrijvingskosten in rekening gebracht.
  5. Een lid waarvan het bestuur besluit om het lidmaatschap op te zeggen vanwege disciplinaire problemen of het niet voldoen aan financiële verplichtingen, is onverkort gehouden aan de contributieverplichtingen en eventueel verplichtingen vanuit boetes.
  6. Schriftelijke verzoeken aan het bestuur inzake restitutie van contributie, waarvan NBB-kosten en kleding zijn uitgesloten, zullen alleen in behandeling worden genomen aan het eind van het competitiejaar. Het bestuur is bevoegd, naast toekenning van restitutie aan het einde van het competitiejaar, in bijzondere gevallen, bijvoorbeeld bij blessures die een lange aaneengesloten termijn bestrijken, gehele of gedeeltelijke ontheffing van de financiële verplichtingen te verlenen.

  SLOTBEPALINGEN

  Artikel 19           

  1. Ieder lid van de vereniging wordt geacht op de hoogte te zijn van de bepalingen in de statuten en het Huishoudelijk Reglement. Het Huishoudelijk Reglement wordt gepubliceerd op de website. De statuten liggen ter inzage op het correspondentieadres. Tevens wordt ieder lid geacht kennis te hebben genomen van de bestuursbesluiten en de officiële mededelingen die op de website bekend zijn gemaakt.

  Artikel 20

  1. Het bestuur beslist in alle gevallen waarin de statuten of het Huishoudelijk Reglement niet voorziet.